29

02.08.11

           
             
             
             
             
 
              Click an image to enlarge
  ← 01.08.11       Return to menu   03.08.11 →

 

 

All images on this website are subject to the copyright and other intellectual property rights of The Ideas Partnership and the participant named under each photo. These materials may not be reproduced, distributed, modified or reposted to other websites without the express written permission of The Ideas Partnership. We make every effort to get permission for photos of the general public that have been taken in the project and we respect the right of anyone wishing to have their photo removed from this site, please contact The Ideas Partnership to let us know if you are unhappy about the use of your image in this project.

Te gjitha imazhe ne kete webfaqe gezojne te drejtat te autores dhe te drejtat e tjera te prones intelektuale te The Ideas Partnership-it dhe pjesemarresit qe eshte caktue nen cdo foto. Keto materiale nuk mund te riprodhohen, shperndahen, te modifikohen ose paraqiten ne webfaqe te tjera pa lejen me shkrim prej The Ideas Partnership. Ne kemi bere cdo perpjekje per me marre leje per fotote te publikut e gjere qe jane bere gjate projektit dhe e respektojme te drejten e cdokush qe deshiron qe foto te tyre hequr nga kjo webfaqe. Ju lutem kontaktoni The Ideas Partnership (theideaspartnership@gmail.com) me na tregoni nese nuk pajtoheni me perdorimin e imazhit tuaj ne kete projekt